Life Time Members

Life Time Members

 • Mr. Prasad P. Aryal

 

 

 • Mrs. Laxmi Aryal

 

 

 • Mr. Bipin Aryal

 

 

 • Mr. Bishal Aryal

 

 

 • Mr. Krishna Bahadur Pachhai

 

 

 • Mr. Nam Lal Shrestha

 

 

 

  • Mrs. Kamala Shrestha

 

  • Mr.Gobind Bahadur Shrestha

  • Mrs. Indira Acharya

 

 • Mrs. Bandana Aryal Khanal